ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/25/2019 - 12:39 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७५
व्यवसाय दर्ता तथा नविकण निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 03/25/2019 - 12:38 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकण निर्देशिका, २०७५
राजगढ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/23/2019 - 15:03 PDF icon राजगढ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
राजगढ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/23/2019 - 15:03 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५
राजगढ गाउँपालिकाको राजपत्र २०७५ ७५/७६ 03/23/2019 - 15:01 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको राजपत्र २०७५
राजगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 12:38 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५
राजगढ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 12:26 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/01/2019 - 14:01 PDF icon "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५