सूचना तथा समाचार

योजना छनौट गरी पठाइदिने बारे सुचना

योजना छनौट गरी पठाइदिने बारे सुचना

दस्तावेज: 

घर बहालमा लिने सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित

घर बहालमा लिने सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित

दस्तावेज: 

घर बहालमा लिने सम्बन्धी सूचना

राजगढ गाउँपालिकाको कार्यालय  सन्चालन को  निम्ति घर बहालमा लिने सम्बन्धी सूचना

स्वयंसेवक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

यस गाउँपालिकालाई वहुक्षेत्रीय  पोषण कार्यक्रमको लागि एक जना स्वयंसेवक (volunteer)  को  आवश्यकता परेकोले निर्धारित बमोजिमको योग्यता, अनुभव र यस गाउँपालिका भित्र स्थायी  बसोबास भएको नेपाली नागरिकलाई यस सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र रित्त्पुर्वकको निबेदन दिनु हुन यो सुचना जारी गरिएको छ l 

दस्तावेज: 

अब राजगढ गाउँपालिका

बेल्हिचपेना गाउपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन भई २०७५/०१/१४  देखि गाउपालिकाको नाम राजगढ कायम गरिएको छ भने केन्द्र नर्घौ कायम गरिएको छ |

Pages