राजगढ गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँ सभाको केही दृश्यहरु